.

.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

e-newenergy.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych przy pomocy sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: http://www.e-newenergy.com (dalej: Sklep). Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

2.      Administratorem danych osobowych pozyskanych przy pomocy Sklepu internetowego jest E-Newenergy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-754 przy ulicy Braci Mniejszych 4/1U, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000906473, NIP: 6342998275, REGON: 389223997, telefon kontaktowy: 32 555 01 10, poczta elektroniczna: kontakt@e-newenergy.com

3.      Administrator oświadcza, że powyższe dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

 

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zapisem na newsletter

1.     Państwa dane osobowe podawane przy zamawianiu subskrypcji newslettera oferowanego w ramach funkcjonowania Sklepu, tj. adres e-mail, na który będzie wysyłany newsletter, są przetwarzane w celu przesyłania newslettera na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania newslettera, zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przesyłanie ofert w ramach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera.

2.     aństwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.      Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi obsługi mailingu oraz usługi marketingowe.

 

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze skorzystaniem
z formularza kontaktowego lub kontaktu drogą elektroniczną

1.     Państwa dane osobowe podawane przy skorzystaniu z formularza kontaktowego działającego w ramach funkcjonowania Sklepu lub w inny sposób, w tym poprzez wiadomość e-mail, tj. adres e-mail oraz inne dane, które znajdą się w treści lub w załączniku do wiadomości, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną od Państwa wiadomość, na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.      Podanie przez Państwa adresu e-mail jest konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji drogą elektroniczną, a jego niepodanie uniemożliwi kontakt z Państwem.

3.      Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi hostingowe oraz usługi obsługi mailingu.

4.     Państwa dane osobowe pozyskane na skutek nawiązania kontaktu drogą elektroniczną będą przechowywane przez okres niezbędny dla kontynuowania tego kontaktu. Po zakończeniu prowadzenia korespondencji dane będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres zależny od przedmiotu korespondencji (nie dłużej niż 3 lata) bądź do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych w związku z założeniem konta w Sklepie
lub dokonaniem zakupu bez rejestracji

1.     Państwa dane osobowe podawane przy zakładaniu konta w Sklepie lub dokonaniu zakupu bez rejestracji, tj. adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer NIP, numer telefonu, a w przypadku płatności kartą kredytową lub debetową albo przelewem tradycyjnym numer tej karty albo numer rachunku bankowego, są przetwarzane w celu:

a.       założenia i obsługi konta w Sklepie, na podstawie Państwa zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b.       dokonania zakupu poprzez Sklep, tj. w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c.       dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak marketing bezpośredni usług własnych, obsługa reklamacji, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona w zakresie Państwa roszczeń, kontakt z Państwem w razie nieprzewidzianych zdarzeń związanych z dokonanym zakupem, archiwizacja – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.     Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi płatnicze, bankowe, informatyczne, hostingowe, pocztowe, kurierskie, obsługi mailingu, obsługi płatności lub usługi prawne. Państwa dane mogą być również udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3.     W przypadku dokonywania zakupów w związku z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą i zaznaczenia opcji otrzymania faktury, Spółka jest również Administratorem danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury, których obowiązek podania wynika z art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a których niepodanie uniemożliwia wystawienie faktury, tj.: imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów oraz numeru NIP.

4.     Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej z Administratorem, o ile nie wystąpi inna podstawa przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po cofnięciu zgody mogą być przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane znajdujące się na dokumencie księgowym będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej, tj. 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

 

§ 5

Państwa uprawnienia

1.     Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych gromadzonych przez Administratora, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.

2.    Mają Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,, a także wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora.

3.    Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.   W celu realizacji swoich praw mogą Państwo przesłać stosowne żądanie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@e-newenergy.com

 

§ 6

Wtyczki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych

1.      W Sklepie znajdują się wtyczki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Państwa dane osobowe przetwarzane za ich pośrednictwem są administrowane przez podmioty trzecie, nie przez Administratora, na podstawie przepisów prawa, któremu podlegają administratorzy tych stron internetowych.

2.      W przypadku dokonywania płatności on-line, Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze dla realizacji transakcji.

 

§ 7

Pliki cookies

1.      Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Pliki cookies nie pozwalają na ustalenie Państwa tożsamości. Administrator nie udostępnia informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim.

2.      Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do Państwa przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

3.      Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu aż je Państwo usuną. Administrator wykorzystuje również pliki cookies google-analytics.com w celu analizy Państwa wizyt w Sklepie oraz dostosowania Sklepu do Państwa potrzeb.

4.     Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Witryny oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Sklep.

 

§ 8

Pozostałe postanowienia

1.      Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 11.05.2021 do czasu jej zmiany przez Administratora.

2.      O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu wraz ze stosownym komunikatem.

3.      Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o niej poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu.

 

Do góry