.

.

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży komponentów instalacji fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych, rozwiązań Smart Home oraz osprzętu elektrycznego za pośrednictwem Platformy sprzedaży B2B - www.e-newenergy.com.

2. Przedsiębiorcą prowadzącym platformę sprzedażową B2B www.e-newenergy.com jest E-Newenergy.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Braci Mniejszych 4/1U, 40-754 Katowice, KRS: 0000906473, NIP: 6342998275, REGON: 389223997, BDO: 000145884

 

II.            DEFINICJE

 

1. „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B.

2. “Administrator” lub „E-Newenergy.pl” – właściciel platformy B2B – ul. Braci Mniejszych 4/1U, 40-754 Katowice, KRS: 0000906473, NIP: 6342998275, REGON: 389223997, BDO: 000145884.

3. „Platforma B2B” - Platforma sprzedażowa B2B – www.e-newenergy.com wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca lub Spółka którzy zarejestrowali się w Platformie B2B oraz pozytywnie przeszyli weryfikację przeprowadzoną przez Handlowca pod kątem zakresu działalności Przedsiębiorcy lub Spółki. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca lub Spółka zarejestrowani w Polsce w CEIDG lub KRS.

6. „Opiekun handlowy” – pracownik E-Newenergy.pl, zajmujący się m.in. wsparciem sprzedaży oraz nawiązywaniem kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami.

7. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie B2B. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.

8. „Asortyment” - towary wymienione i opisane na Platformie B2B.

9. „Oferta” – wybrany i skompletowany przez Kontrahenta asortyment, który chce kupić za pośrednictwem Platformy B2B.

10. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie wybranej Oferty, składane poprzez przekazanie utworzonej Oferty do realizacji za pośrednictwem Platformy B2B.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B

 

1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa.

2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B jest możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online - dostępnego na stronie www.e-newenergy.com oraz po pozytywnym przejściu weryfikacji przeprowadzonej przez Handlowca pod kątem zakresu działalności Przedsiębiorcy. Począwszy od dnia 01.01.2020 r. rejestracja Kontrahenta (przyszłego Kontrahenta) oznacza akceptację i wyrażenie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, a także akceptację Regulaminu Platformy Sprzedażowej .

3. W formularzu rejestracyjnym online należy podać następujące dane: nazwa firmy, adres email, NIP firmy, numer telefonu, zakres działalności. Dobrowolnie można wskazać w formularzu rejestracyjnym online także: kod pocztowy, ulica, numer, miasto, numer uprawnień UDT/SEP.

4. Po wypełnieniu przez Przedsiębiorcę formularza, Handlowiec kontaktuje się z Przedsiębiorcą w celu dokonania weryfikacji firmy odnośnie podanego zakresu działalności. Po pomyślnej weryfikacji zostaje utworzone indywidualne Konto z indywidualnie nadanymi rabatami na poszczególne towary.

5. Po rejestracji Konta na platformie B2B, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od E-Newenergy.pl, która zawiera dane logowania: login i hasło.

6. E-Newenergy.pl  zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny. Kontrahent o odmowie aktywowania konta zostaje poinformowany na podanego przez siebie e-mail. 7. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do składania Ofert jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie E-Newenergy.pl szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

8. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

9. E-Newenergy.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który zalega z płatnościami.

10. W razie zaistnienia przesłanki o której mowa w pkt 9, Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, wyłącznie po odnotowaniu wpłaty przez dział księgowości E-Newenergy.pl.

11. E-Newenergy.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który:

a) nie wykazuje aktywności na platformie;

b) przekazał login i hasło podmiotowi nieuprawnionemu;

c) naraził E-Newenergy.pl  na powstanie szkody; Decyzję o zablokowaniu konta w imieniu E-Newenergy.pl  podejmuje Handlowiec.

12. Decyzja o przywróceniu dostępu każdorazowo należy wyłącznie do E-Newenergy.pl , niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta warunków określonych w pkt.

 

IV. ASORTYMENT

 

1. Witryna Platformy B2B przedstawia listę Asortymentu oferowanego przez E-Newenergy.pl. Platforma przedstawia przede wszystkim następujące informacje o Asortymencie: nazwa, cena, producent, moc.

2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie PLN. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy B2B.

3. Oferowany do sprzedaży Asortyment oraz jego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego Ofertą, która została przekazana do realizacji.

5. Każde zamówienie każdorazowo wymaga akceptacji przez E-Newenergy.pl.

6. E-Newenergy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

7. E-Newenergy.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

8. E-Newenergy.pl dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, E-Newenergy.pl zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

9. Opisy oraz zdjęcia Asortymentu wymienionego na Platformie B2B ma charakter jedynie poglądowy, który może się różnić od rzeczywistego wyglądu Asortymentu.

10. E-Newenergy.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów wchodzących w skład Asortymentu były zgodne z rzeczywistością. Jednakże E-Newenergy.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru wchodzącego w skład Asortymentu, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z E-Newenergy.pl w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

 

V. ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Kontrahenci, posiadający Konto na Platformie B2B.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez skierowanie do realizacji przez E-Newenergy.pl  sporządzonej Oferty.

5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. E-Newenergy.pl nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent w zakładce „Zamówienia” może na bieżąco weryfikować Status przesyłki: Oczekiwanie na płatność, błąd płatności, dostarczone, płatność przy odbiorze, przygotowywanie w toku, płatność przyjęta, wysłane, zamówienie oczekujące (nie opłacone), zamówienie oczekujące (opłacone), anulowane. Status przesyłki jest automatycznie aktualizowany.

7. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską, wybraną przez E-Newenergy.pl. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera.

8. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że została zawarta między stronami odrębna umowa, która stanowi inaczej.

9. Koszty dostaw kurierskich paletowych oraz drobnicowych zostały określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. Potwierdzeniem odbioru towaru w przypadku odbioru osobistego jest podpis osoby, która odbiera towar w imieniu Kontrahenta na dokumencie WZ lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.

11. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.

12. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkody lub ubytku, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 7 dni roboczych do E-Newenergy.pl.

13. W przypadku dostarczenia przez E-Newenergy.pl  towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi E-Newenergy.pl. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa w zdaniu pierwszym, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny .

 

VI. PŁATNOŚCI

 

1. Płatności są realizowane w następujących formach:

a) przedpłata w formie przelewu,

b) płatność z odroczonym terminem w formie przelewu.

2. Forma i warunki płatności są ustalane indywidualnie przez Handlowca z Kontrahentem. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Handlowca.

3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Termin płatności może wynosić 3, 7, 14, 21, 30 lub 45 dni. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Kontrahentem.

4. E-Newenergy.pl wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktury oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.

5. Faktura VAT jest wystawiana dopiero po opuszczeniu zamówionego towaru, który wchodzi w skład Asortymentu z magazynu E-Newenergy.pl.

6. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia E-Newenergy.pl  do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

7. W zakładce „Zamówienia” Kontrahent ma dostęp do wszystkich WZ i FV oraz ewentualnych korekt FV powiązanych z danym Zamówieniem.

8. Kontrahent ma obowiązek pobierać wskazane dokumenty bezpośrednio z platformy B2B. Pobranie faktury jest równoznaczne z jej doręczeniem.

9. Kontrahent, korzystając z platformy sprzedażowej B2B, akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie przez E-Newenergy.pl faktur drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail.

 

VII. GWARANCJA

 

1. Gwarancji na inwertery oraz moduły fotowoltaiczne udziela producent.

2. Długość okresów gwarancji, a także wytyczne dotyczące reklamacji towaru określają Warunki gwarancji producenta.

3. Gwarancji na skrzynki przyłączeniowe oraz konstrukcję montażową udziela E-Newenergy.pl . Warunki gwarancji na skrzynki przyłączeniowe i konstrukcję montażową zawarte są w Kartach Gwarancyjnych umieszczonych na platformie sprzedażowej B2B. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego Regulaminu i dostępne są do pobrania w ramach platformy B2B. Karty gwarancyjne dostępne są również w ramach wyceny.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Postępowanie reklamacyjne, a w szczególności czas i sposób rozpatrywania reklamacji, opisano w warunkach gwarancji zamieszczonych w poszczególnych Kartach gwarancyjnych danego asortymentu, umieszczonych na platformie sprzedażowej B2B.

 

IX. ZWROT NOWEGO TOWARU

 

1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru dostarczonego przez E-Newenergy.pl  jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody E-Newenergy.pl, w którego imieniu działa Handlowiec.

2. Przed dokonaniem zwrotu towaru Kontrahent zobowiązany jest przesłać formularz zwrotu towaru za pośrednictwem platformy do Handlowca.

3. Handlowiec może udzielić takiej zgody jeśli towar nie był używany, a jego zwrot nastąpił w terminie 7 dni od daty dostarczenia.

4. W razie wyrażenia przez E-Newenergy.pl, w którego imieniu działa Handlowiec zgody na dokonanie zwrotu towaru, E-Newenergy.pl nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kontrahenta.

5. E-Newenergy.pl  dokona kontroli zwróconego towaru i podejmie decyzję:

a) o zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru,

b) o odmowie przyjęcia zwróconego towaru, c) o wymianie zwróconego towaru na inny. 6. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa w pkt. 5 ppkt. c, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego towaru.

 

X. OCHRONA TAJEMNICY HANDLOWEJ

 

1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących E-Newenergy.pl, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować E-Newenergy.pl o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.

3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.

4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, E-Newenergy.pl  ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: konakt@e-newenergy.com E-Newenergy.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B.

3. E-Newenergy.pl nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności E-Newenergy.pl  nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby E-Newenergy.pl.

5. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@e-newenergy.com.

 

Do góry